رعد و برق

«رعد و برق » بخشی است كه به تازگى به ساروس اضافه شده است. اين بخش از دو قسمت «رعد » و «برق » تشکیل شده است كه در كنار هم يك مجموعه ی کامل را تشكيل مى دهند. «رعد » يك فايل صوتى است و اندكى قبل از انتشار مجله، به دست شما مى رسد. پس از شنيدن صدا ى رعد شما آماده ايد تا مقاله ی تكميلىِ برق را درباره ی آن موضوع مطالعه كنيد.