اسفند 11, 1393

ساروس | صفر

روبان تحریریه ساروس را می‌بریم… وارد ساروس می‌شویم تا کنار هم “آسمانمان را روشن کنیم” ساروس در راه است !
اسفند 27, 1393

ساروس | شماره ۰۱

باز خورشید می‌گیرد… در “ژرفا”، کسوف آخر سال را بررسی می کنیم و عکاسی از این پدیده را در “اتاق روشن” مرور می‌کنیم. در “سرمقاله” تقارن […]
فروردین 11, 1394

ساروس | شماره 2

در دومین شماره از ساروس، با “درنگ” به گفت‌وگو با گذشتگان می‌نشینیم و میان ستارگان را در “ژرفا” کاوش می کنیم. با پوریا ناظمی درباره ترجمه […]
فروردین 27, 1394

ساروس | شماره 03

در سومین شماره از ساروس به مناسبت شب یوری، “ژرفا” را به یوری گاگارین اختصاص داده ایم و اتفاقاتی که در آن روز بزرگ رخ داد […]