اردیبهشت 4, 1395

کشف امواج گرانشی توسط دانشمندان LIGO

” امواج گرانشی چگونه کشف شدند؟ ” انیمیشن ضمیمه ی ساروس شماره۱۴