اردیبهشت 16, 1395

زیستن در ورای زمین

سه‌شنبه ۱۴ اردی‌بهشت، همایش «۵ فیلم، ۵ دنیا، ۵ زندگی»، از سلسله برنامه‌های ترویج علمیِ «ساروس»، با حضور حافظ آهی و آریا صبوری برگزار شد. در […]