خورشید گرفتگی حلقوی

اسفند 20, 1395

خورشید گرفتگی از نوع حلقوی

یکشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۵ خورشید گرفتگی حلقوی روی داد اما به دلیل اینکه این خورشید گرفتگی تنها در قسمتی از آمریکای جنوبی (شیلی)، آفریقای جنوبی و […]