سازمانِ فضایی ژاپن

شهریور 2, 1395

فوبوس و دیموس از کجا آمده اند؟

اقمارِ مریخ حاصل یک برخوردِ عظیم هستند! منشأ پیدایشِ اقمار مریخ، یعنی “فوبوس” و “دیموس”، همواره یک معمّا بوده ولی سه نظریه در مورد نحوه‌ی پیدایشِ […]