خرداد 7, 1396

عبور نزدیک یک شهاب آسمانی از کنار زمین!

حدود سه سال پیش یک شهاب آسمانی کشف شد که مسیری رو به سوی زمین ما داشت! طبق محاسبات معلوم شد که این سنگ آسمانی با […]