فراخورشید

شهریور 2, 1395

کشف سیاراتی با اتمسفرِ سکونت پذیر

جوّنگاری سیارات فراخورشید توسط هابل برای اولین بار منجمین با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل، مطالعه‌ای بر روی هوا کره‌ی دو سیاره‌ی فرازمینی انجام دادند و […]