گزارش اروپا

فروردین ۹, ۱۳۹۵

جشنواره سین-نیم نگاه به فیلم گزارش اروپا(EUROPA REPORT)

در چهارمین سرى از جشنواره نوروزى “سین” به سراغ فیلم “گزارش اروپا” رفته ایم. در شب اول از سرى چهارم، پوریا ناظمى از مونترال کانادا با […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵

جشنواره سین- نقد علمی فیلم گزارش اروپا(EUROPA REPORT)

در این قسمت خانم سمیه کرمى و آقاى آریا صبورى با نگاهى علمى، فیلم “گزارش اروپا” را بررسى کرده اند.